C. A. M. LINDMAN – BILDER UR NORDENS FLORA 1905 I-III o.u

C. A. M. Lindman utgav Bilder ur Nordens flora
med första upplagan 1901-1905,
baserat på de gamla kopparplåtarna
till Johan Wihelm Palmstruchs
Svensk Botanik
”Taftornas antal i detta arbete är 520”

Antikvariat CITRON_BILDER UR NORDENS FLORA 1905

C. A. M. Lindman BILDER UR NORDENS FLORA 1905

Plansch-ur—C.-A.-M.-Lindman_Biklder-ur-Nordens-Flora_Antikvariat-CITRON

 

Plansch-Del-1-av-3--C.-A.-M.-Lindman_Biklder-ur-Nordens-Flora_Antikvariat-CITRON Titelblad_Del-1-av-3--C.-A.-M.-Lindman_Biklder-ur-Nordens-Flora_Antikvariat-CITRON

Antikvariat CITRON

C.-A.-M-Lindman_Bilder-ur-NORDENS FLORA   PÄRMSIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Förordet från denna 1:a upplaga från 1905 kan man bl.a. läsa följande:.

’•’Svensk botanik^ är titeln på ett numera sällsynt botaniskt planschverk, som för sin tid var ett mycket framstående och betydelsefullt arbete. Det innehåller 774 koppargraverade och för hand färglagda växtafbildningar i oktav, i allmänhet en enda art på hvarje plansch, och för hvarje plansch ett särskildt, textblad. De allra flesta af detta gamla verks bilder äro fullt naturtrogna och tillika särdeles konstnärligt tecknade. Arbetet påbörjades 1802 af tvenne officerare, ryttmästarne J. W. Palmstruch och C. W. Venus; den förre tecknade växterna efter naturen och graverade bilderna i koppar, den senare målade dem. Redan följande år öfvertog Palmstruch ensam utgifningen och fortsatte därmed till sin död år 1811. Han namnes därför vanligen såsom auktor till ^Svensk Botanik^. Till följd af  flere motgångar gick arbetets utgifning sedermera långsamt och måste år 1848 upphöra med 11:e bandet. En redogörelse för planschverkets utgifning, dess tecknare och författare, finnes uti J. E.Wikströms Conspectus literaturae botanicce in Suecia, 1831, sid. 254 ■256.

Det arbete, som här föreligger, stöder sig så till vida på ”Svensk Botanik”^, som de gamla kopparplåtarna, hvilka förvaras i Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek och af Akademien benäget utlånats, användts till att öfverföra växtafbildningarnas konturer på den litografiska^ stenen. Färgläggningen har därefter utförts på litografisk väg. I många fall hafva dock de gamla konturbilderna kunnat förbättras eller kompletteras; och dels för att undvika alltför lånqa beskrifningar, dels för att få så fullständiga bilder som möjligt från både växtsystematisk och biologisk synpunkt, hafva detaljfigurer och analyser blifvit tillsatta, förnämligast af blomma, frukt och frö; och slutligen tillkomma här 31 nya taflor, som ej finnas i ^’Svensk Botanik”. Taftornas antal i detta arbete är 520, representerande inemot 620 arter fanerogamer och ormbunkar…

 

Joh. Ludw. von Greiff, Jagt och Djurfångst – Fiskeristadgan m.m – 5 unika tryck med flera utvikningsbara planscher i ett välvårdat privatinbundet band. — SÅLD —

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

 

Anteckningar
angående
Jagt och Djurfångst
i Swerige
af
Joh. Ludv. Greiff,
Förste Hof-Jägmästare, Ridd. af Kongl. Swärds-Orden
____________
Andra Upplagan,
tillökt med ett
Bihang:
Om Jagt och Djurfångst
i allmänhet;
samt
med ett Register
=============
STOCKHOLM, 1828.
Tryckt hos Direct. Henrik And. Nordström.
på eget förlag.

II

Om de tillförlitligaste medlen att utrota

Antikvariat CITRON

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

wåra skadligare rofdjur och roffoglar.
Af
Ch. Hahr
III

DUF- ELLER HÖNSHÖKEN
MED ALLA DESS KÄNNETECKEN
ett tillägg till
”JAGTSTADGAN MED BIHANG”
AF
AUG. EMIL HOLMGREN,
lärare i naturvetenskaperna vid
KONGL. SKOGSINSTITUTET.
________________
Åtföljes af en större plansch..von-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscer_1von-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscer_2
_______________
Stockholm, 1866
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
KONGL. BOKTRYCKARE

IV

OM KONSTGJORDA FOGELBONvon-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscher_3von-Greiff-Jagdt-mm_konstgjorda-fågelbon_1von-Greiff-Jagdt-mm_fågelbon_1von-Greiff-Jagdt-mm_Fiskeristadga_1

von Greiff Jagdt

Anteckningar gjorda vid inbindningen

OCH DERAS INBYGGARE
Till nytta och nöje för ungdomen samt till
gagn för det allmänna
af
AUG. EMIL HOLMGREN,
lärare i naturvetenskaperna vid Kungl. Skogsinstitutet.
_____________
Stockholm 1870. P. A. Norstedt & söner.

V

Samling af Förordningar
beträffande
Fiskerierna i Riket
____
I.
Kongl. Maj:ts Nådiga
FISKERI-STADGA
af den 29 Juni 1852
öfriga i allmänna…

med upplysande
anmärkningar, hänvisningar och sakregister
utgifna af
HJALMAR WIDEGREN.
_______
STOCKHOLM, 1870
P. A. NORSTEDT&SÖNER
KONGL. BOKTRYCKARE

Fler bilder. Mer information och närmare upplysningar genom Antikvariat CITRON
Hallska Gården
i
GRÄNNA
info@CITRON.se