Vérité et langue, langue et pensée

Bild


av Eric BUYSSENS
Häftad bok 1960 by Institut de Sociologie Solvay. . 1960. 46+4 sidor.

Gott skick. Sanning och språk språk och tanke (Googles översättning) Vérité et langue, langue et pensée, Eric Buyssens Professeur à l’Université Libre de Bruxelles. inklistrad etikett – Librairie HACHETTE, 2, Avenue El Horria Alexandrie – Egypte. Fransk text. Univetsité Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay, Publié avec l’appui du Ministére de I’Instruction Publique. Fd ägarnamn + Årtal + ort (Alexandria 63) snyggt noterat på främre pärm. Sällsynt

Vérité et langue Langue et pensée
Häftad bok 1960 by Institut de Sociologie Solvay. . 1960. 46+4 sidor. Gott skick. Sanning och språk språk och tanke (Googles översättning) Vérité et langue, langue et pensée, Eric Buyssens Professeur à l’Université Libre de Bruxelles

Du hittar den även på vår  https://www.bokborsen.se/view/Eric-Buyssens/V%C3%A9rit%C3%A9-Et-Langue-Langue-Et-Pens%C3%A9e/9200983

VETENSKAPEN och LIVET – “Ny teknik – Ny vetenskap” för 100 år sedan!

 • Ca 50 sidor i varje TIDSKRIFT
 • TIDSKRIFTERNA innehåller mycker mer än vad INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN berättar
 • Läsning som både skapar AHA-upplevelser och ?-tecken
 • Rikligt med illustrationer och förklarande bilder.
 • Du köper dom styckvis på vår hemsida på Bokbörsen
  https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron
 • Du får gärna kontakta oss för mer information: info@citron.se eller Telefon: 0709 929 424
https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron
Vetenskapen och Livet Nr 1 Januari 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte visar ett arbete, som utförts i Amerika. I Charleston stodo några smärre trähus i vägen för en offentlig byggnad, som skulle uppföras. Husen transporterades i sin helhet på pråmar över till flodens motsatta strand.

INNEHÅLL: Hur man gör levande teckningar för kinematografen —
Hur man lindar en spole med flera lager tråd —
Avståndsverkan och vågformig energiöverföring —
Fotografering av havsbottnen och hydrografisk kartläggning — Tagelormen genomgår en underlig utveckling. —
Koksen, ett av våra viktigaste bränslen —
Med korta vågor kan man rikta radiosignalerna —
Genom att vrida på en kran kan man vattna hela trädgården . —
Kallt ljus —
En maskin för pålning —
En god mottagare för att åhöra de större europeiska radiostationerna — Fler orubricerade artiklar – Vid sidan av Vetenskapen (Uppfinningar och upptäckter)

Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1923
Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta nummer visar en målare på havets botten (se artikeln sidan 154).  

INNEHÅLL: Stenar som falla från himlen —
Praktiska metoder för vattenmängdsmätningar —
En båt med luftturbin som går mot vinden —
Totalisatorn har införts i Sverge —
Oljemålning på havets botten —
Neonrör för dekorativ reklam —
Kapok kan ersätta bomull —
En rörlig lyftkran byggd på kedjeband —
Aerodynamikens lagar tillämpade på automobilen —
Hur såren på ringarna kunna förbindas och botas —
Hur man själv kan göra intressanta apparater för små vetenskapliga försök —
Vid sidan av vetenskapen (Uppfinningar, upptäckter, kuriositeter) —

Vetenskapen och Livet Nr 8 Augusti 1927
Vetenskapen och Livet Nr 8 Augusti 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron


Omslaget på detta häfte foreställer inmonteringen av en dieselmotor på ett motorfartyg. År 1926 var tontalet av under byggnad varande motorfartyg Större än tontalet av motsvarande ångfartyg, däri inräknat även sådana som drivas med ångturbin. Detta visar vilken betydelse motorfartygen fått i världshandelsflottan. Se vidare artikeln sid. 339. 

INNEHÅLL: Motorfartyg — Modern metod att tvätta järnvägståg — Växtemas vaka och sömn — 327 kilometer i timme — röghet och gravitation — Naturgaserna äro icke tillräckligt utnyttjade — Vinden är en outtömlig kraftkälla. — Den elektriska kanonen — Radiokompassen och nattliga flygningar — Prövning av elektriska apparater för höga spänningar — Havets oljeproducenter —

Vetenskapen och Livet Nr 12 December 1923
Vetenskapen och Livet Nr 12 December 1923 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslagsbilden på detta nummer föreställer en apparat, som uppfunnits av två naturforskare, Fage och Legendre, f, för undersökning av havsfaunan invid kusterna, i. Den utgöres av en vattentät lykta med 40 cm höga glas, vilken iiålles flytande medels en korkboj av 70 cm :s diameter.


 • INNEHÅLL:   Vulkanutbrott och stora jordskalv . —
  Från Nobelpristagarnes arbetsfält —
  Djur som se utan ögon och som uppteckna vad de se —
  Ett motorlok för växling på bangårdarna —
  Av pappersgarn väver man vackra vävnader —
  “Automatisk vattenuppfordring tillhör varje välordnad egendom —
  Vetenskapens klassiker: Antony v. Leeuwenhoek —
  Reservoarpenna vari man ser bläcket —
  Råd för radioamatörer —
  Kan man uppfatta radiosignalerna på annat sätt än med hörseln?  — 
Vetenskapen och Livet Nr 4 April 1924
Vetenskapen och Livet Nr 4 April 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslagsbilden på detta nummer föreställer en apparat, som uppfunnits av två naturforskare, Fage och Legendre, f, för undersökning av havsfaunan invid kusterna, i. Den utgörcs av en vattentät lykta med 40 cm höga glas, vilken hålles flytande medels en korkboj av 70 cm :s diameter. 

INNEHÅLL:   Vulkanutbrott och stora jordskalv . — Från Nobelpristagarnes arbetsfält — Djur som se utan ögon och som uppteckna vad de se — Ett motorlok för växling på bangårdarna — Av pappersgarn väver man vackra vävnader — “automatisk” vattenuppfordring tillhör varje välordnad egendom — Vetenskapens klassiker: Antony v. Leeuwenhoek — Reservoarpenna vari man ser bläcket — Råd för radioamatörer — Kan man uppfatta radiosignalerna på annat sätt än med hörseln?  — 

Vetenskapen och Livet Nr 1 Januari 1927
Vetenskapen och Livet Nr 1 Januari 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta nummer föreställer ett godståg försett med kontinuerlig broms rullande utför en lång sluttning. (Se vidare artikeln sid. 3.)

INNEHÅLL: Järnvägarnas utveckling —
Hur långt ha vi hunnit 1926? . —
Hur erhålles en god belysning? —
I Amerika samverka arkitekter och belysningsingeniorer för att uppnå en god belysning —
Kvicksilverlampor av ny konstruktion —
Stereoskopiska röntgenmikrofotografier —
Livets spridning i världsrymden. —
Radion och amatörerna —
Elektriska likriktare med positiva joner. —
En ny kondensator enligt kvadratlagen . —
Blondelröret —
Maskinelement, mekaniska rörelser, m. m. —
Uppfinningar och upptäckter: Ett praktiskt klädstreck — Kautschukpreparat till skydd mot syror —
Världens största motoraggregat —
Fotografiapparat för inställning utan mattskiva. —
Apparat som visar fuktigheten i ett rum —
Slagruta för uppsökande av skatter i jorden —
Anordning för ställningar. — En förbättrad sportapparat —
Praktisk anordning för att rengöra lokomotivångpannor. —
Gnistprov —
Elektriskt sigill —

Vetenskapen och Livet Nr 9 November 1924
Vetenskapen och Livet Nr 9 November 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget till detta häfte visar en egendomlig användning av den elektromagnetiska lyftkranen. Se sidan 528.

INNEHÅLL: Väderleksförutsägelser — Jordens överbefolkning — Segelflygning — Vad skorna avslöja om fötterna. — Konservering och restaurering av målningar — Fermenten och deras verksamhet i kroppen — Insekternas flykt och jämvikten hos flygmaskinerena — En ny metod att mäta häftiga vindstötar — Den stereoskopiska filmen återger bilderna i relief — I England användes armerad betong som vägunderlag — En ny antenntyp: Beverages antenn — Stjärnornas fysiska tillstånd och avsvalning — ** rationell metod för att öva spårvagnsförare — Praktiska råd för radioamatörer — En dykare som kan röra sig fritt under vattnet — Automobilhus för turistfärder på landsvägarna — Uppfinningar och upptäckter —

Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1925
Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte foreställer en transportanordning for transport av glödande tackor i ett modernt stålgjuteri. (Se sidan 596).

INNEHÅLL: Stjärnornas spektra ha givit oss en bild av universums byggnad — Stereoskopisk bildverkan utan stereoskop — Kunna skogsinsekterna bekrigas från luften? — Våglängdens betydelse och bestämmande (Andra artikeln) .. — För en god mottagning fordras en god antenn — En ny flygmaskin: “Autogiron” med roterande vingar — Experimentella undersökningar över blixten — Transportanordning för glödande ståltackor — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. — Elektriska startförvärmare för bilar — Stjärnhimlen i November. —

Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1924
Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

INNEHÅLL: Sommarhimlens moln — Har Stradivaris hemlighet blivit funnen? — Birkaregulatorn . — Konungens tal i Wembley rundradierades för den lyssnande invigningspubliken — Genom snabbtelegrafering utnyttjas ledningen på bästa sätt — dynens betydelse för människans psykiska utveckling — Oljepalmen, tropikernas största fettproducent — De tropiska insekterna ge oss vackra smycken  — Glödkatodröret och dess olika former (ett 20-tal glödkatodrör avbildade) —Ny svensk diskmaskin — Stadion i Colombes — Kampen mot vägglössen — Råd för radioamatörer — 

Vetenskapen och Livet Nr 5 Maj 1925
Vetenskapen och Livet Nr 5 Maj 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte foreställer en anordning for att psykiskt prova spårvagnsförare. (Se vidare artikeln sid 312.)

INNEHÅLL: Fiskodling i Sverige —Klimatrasernas betydelse för skogsodling. — Den moderna teaterns tekniska resurser — Moderna teorier och uppfattningar om åskan — Hur olika insekter försvara och skydda sig mot sina fiender — Hur ögat använder ljuset — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. — Psykiska prov med spårvagnsförare — Små uppfinningar, mer eller mindre praktiska — Stjärnhimlen i maj —

Vetenskapen och Livet Nr 10 Oktober 1927
Vetenskapen och Livet Nr 10 Oktober 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte föreställer en modern anläggning vid en kraftcentral i Holland för bättre utnyttjande av ångan med hjälp av värmeisolatorer enligt ett av de nyaste förfaringssätten. (Se artikeln sid. 443)

INNEHÅLL: Hur bergoljan försändes över världen — Rysslands flygväsen och lufttrafik — Genom värmeisolering spares bränsle — Syntetisk kamfer — Våra födoämnens förfalskning upptäckes av vetenskapen — Brinnande berg — Telefoneringsmöjligheterna på lån distanser ökas medels pupinspolar och reläer — Detektografen — Moderna transportanordningar i de stora hamnarna — Commandant Byrds “Amerika” — Hur Lindbergh navigerade över Atlanten — Mineralfosfaten äro värdefulla gödningsmedel — Radion i det dagliga Uvet — Inredningen av en transatlantångare efter sjösättningen — Sportapparat för rodd — Automatiskt framförande av bilder — Elektriskt motstånd — . 

Vetenskapen och Livet Nr 10 December-1924
Vetenskapen och Livet Nr 10 December-1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslagsbilden på detta häfte visar en eldsläckningsmetod för skyskraporna. Se vidare sidan 630

INNEHÅLL: Har man lyckats finna ett verksamt medel mot tuberkulosen — Bien, vaxfabrikanterna bland insekterna — några nyheter på 1924 års automobilmarknad — Konstgjort petroleum — En metod som pånyttföder inkrusteringskonsten — Radifyrarna äro vägledare för aeroplan och fartyg — Glimljuslampor — Arkimedes —  

Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1925
Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte visar den stora fyren, som upprets på utställningen i Grenoble .

INNEHÅLL: Indianernas begrepp om tal — Bil med fyra drivhjul — Vår födas färger — Gamens segelflygning — Uppstoppning och konservering av fåglar och däggdjur — En automatisk måltavla — Den moderna teaterns tekniska resurser — analogier mellan elektricitetsläran och mekaniken — Skyltfönster som upplysas om dagen — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. — Projektionsapparat för operationssalar — Stjärnhimlen i juni —

Vetenskapen och Livet Nr 7 Juli 1925
Vetenskapen och Livet Nr 7 Juli 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta hfte visar en bild från den nu pågående internationella utställningen för dekorativ och industriell konst i Paris.

INNEHÅLL: Vatten och vattenrening — Den totala solförmörkelsen i Amerika den 24 Januari 1925 — Äkta pärlor, hur de bildas och odlas — En ny exponeringsanordning för kinokameror — Traktorproblemet — Vetenskapen och Framtiden — Vad många fotografer ej känna men borde veta — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. Stjärnhimlen i juli — Ur den populärvetenskapliga litteraturen —

Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET - intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron
Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte föreställer övre delen av linjefrånskiljare för 150.000 volt, en för varje ledare. Dessa apparater äro 3 meter höga, medan transrormatorema aro 4 meter. Porslinsisolatorerna aro över 5 meter långa. Den yta en dylik anläggning kräver kan uppgå till tusental kvadratmeter. Se artikeln sid. 109.

INNEHÅLL: Vad veta vi om radium? —  Högspänningsledningar med en spänning på 200.000 volt —  Utopier i går, möjligheter i dag, verklighet i morgon — Isaac Newton, ett tvåhundraårsminne denna månad — Vad är verkningsgraden? — Såg för trädfällning och kapning. — Vad blir det av gammal kautschuk? — Från utställningen i Basel 1926 — 600.000 volts likström för undersökning av atomernas sönderfall. — Radion i det dagliga livet – Radio, Kraftförstärkarrören – Radio, En modulationsmottagare – Radio, En ny högtalare: Audalion – Radio, Några råd for amatörer, som använda kristallmottagare — Omslaget på detta häfte föreställer övre delen av linjefrånskiljare för 150.000 volt, en för varje ledare. Dessa apparater äro 3 meter höga, medan transformatorerna äro 4 meter. Porslinsisolatorerna äro över 5 meter långa. Den yta en dylik anläggning kräver kan uppgå till tusental kvadratmeter. Se artikeln sid. 109.  

Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1927
Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

I Frankrike har man gjort försök med nattarbete i lantbruket. Detta av två skäl. Dels är det fördelaktigt för elektricitetsverken om den elektriska strömmen kan användas alla tider på dygnet och dels representerar materialet, som användes för jordens brukande ett kapital, som är fastlåst, när det icke användes. Man räknar med att kostnaderna pr hektar skola bli lägre genom ett intensivare arbete under kortare tid. Elektricitetsverken gynna detta nattarbete genom att sätta en betydligt lägre taxa på nattströmmen.

INNEHÅLL: Amerika-expressen — Fonografens utveckling — Huru skola vi använda våra fotografiska negativ — Kometerna och världens undergång — Vannkraftft og kraftutbygninger i Norge — Rätt man på rätt plats — En egendomlig bro över Njemen i Litauen — Enhetliga internationella mått — Radion i det dagliga livet — Talande kristaller — Tanken som helår — 

Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1923
Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta nummer visar en målare på havets botten (se artikeln sidan 154).  

INNEHÅLL: Stenar som falla från himlen — Praktiska metoder för vattenmängdsmätningar — En båt med luftturbin som går mot vinden — Totalisatorn har införts i Sverge — Oljemålning på havets botten — Neonrör för dekorativ reklam — Kapok kan ersätta bomull — En rörlig lyftkran byggd på kedjeband — Aerodynamikens lagar tillämpade på automobilen — Hur såren på ringarna kunna förbindas och botas — Hur man själv kan göra intressanta apparater för små vetenskapliga försök — Vid sidan av vetenskapen (Uppfinningar, upptäckter, kuriositeter) —

TABERGS BERGSLAG med Barnarp, Månsarp och Sandseryd

Galleri

Detta galleri innehåller 19 bilder.

Årsskrifter för TABERGS BERGSLAG och de kring Taberg liggande socknarna Barnarp, Månsarp och Sandseryd som sedan 1621 varit förenade i Tabergs Bergslag. Årsskrifterna är sedan 1929 utgivna av Tabergs Bergslags Hembygdsförening, Jönköpings län. Några av böckerna är utgivna i faksimilupplaga  … Läs mer

MINNESSKRIFT Jönköpings läns föreläsningsförbund 1906 – 1931

Jönköpings läns föreläsningsförbund 1906-1931 minnesskrift utgiven till 25-årsjubileet den 20 september 1931

av Föreståndare Albert Sjöstrand

Häftad bok Smålands-Tidningens Tryckeri-Aktiebolag Eksjö. 1931. 57 sidor.

Mycket gott skick. Jönköpings läns föreläsningsförbund 1906—1931. Den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten kan räkna sin upprinnelse från Stockholms Arbetarinstitut som bildades i början på 1880-talet. I början på 1890-talet hade endast ca 20 stycken anstalter bildats, men därefter tog rörelsen fart och 1928 lär det ha funnits över 800 anstalter. För att vara föreningarna behjälpliga inrättades centralbyråer, den första i Lund 1898, sedan i Göteborg 1901 och i Stockholm 1903. Dessa gav ut kataloger över föreläsare och ämnen samt förmedlade föreläsningar till föreningarna. För att resekostnaderna skulle kunna hållas nere, var det förmånligt, om närliggande föreningar kunde komma överens om att välja samma föreläsare. Denna tanke förde så småningom till samarbete mellan föreningar inom ett större eller mindre område och ledde till uppkomsten av föreläsningsförbund. Det första förbundet av detta slag bildades i Halland år 1902. Tillkomsten av Jönköpings läns föreläsningsförbund. Jönköpings läns föreläsningsförbund räknar år 1906 som sitt födelseår. På föranstaltande av folkskoll. Aug. Petersson i Eksjö sammanträdde nämligen den 25 maj detta år föreståndarna för Eksjo och Nässjö föreläsningsföreningar för att gemensamt uppgöra plan för de båda föreningarnas verksamhet under nästkommande termin. Man beslöt samtidigt att söka intressera övriga föreläsningsföreningar inom länet för samarbetet. Nu vid 25-årsjubileet fanns föreläsningsföreningar i: ANDERSTORP, 1906; BODAFORS, 1909; BREDARYD, 1923; EKENÄSSJÖN, 1929; EKSJÖ 1902, FORSERUM 1902, GNOSJÖ 1918, GRIPENBERG 1923, HUSKVARNA 1900, HÄSSLEBY SANATORIUM 1922, JÖNKÖPING 1895, LAMMHULT 1930, MALMBÄCK 1911, MARIANNELUND 1906, NORRAHAMMAR 1900, NÄSSJÖ 1901, OHS BRUK 1929, RYDAHOLM 1920, RYDSNÄS 1923, SMÅLANDS ANNEBERG 1897, SMÅLANDSSTENAR 1911, SOLBERGA 1920, SVENARUM 1929, SÄVSJÖ 1903, SÖDRA UNNARYD 1920, TENHULT 1898, TRANÅS 1899, VAGGERYD 1905, VETLANDA 1902,VISINGSÖ 1924, VÄRNAMO 1902, ÖSTERBYMO 1920, ÖSTERKORSBERGA 1920. Alla dessa föreningar/anstalters historia är presenterad i detta unika tryck. Skriften är dessutom försedd med ett 30-tal sv/v porträtt på viktiga personer inom rörelsen i Jönköpings län 

Jönköpings-läns-föreläsningsförbund-1906—1931

Jönköpings-läns-föreläsningsförbund-1906-1931

SIX NYMPHETS – Photographs by David Larcher and Philip O Stearns

 

six nymphets - Photographs by David Larcher and Philip O Stearns

six nymphets – Photographs by David Larcher and Philip O Stearns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bredd: 25 cm Höjd: 31 cm Vikt: 975 gram
 • ©1966 by Kings Road Publishing Ltd. London SW3
 • Printed in Great Britain by The Gresham Press Unwin Brothers Ltd. Old Woking, Surrey
 • Desingned by Seabrook/Graves Associates Ltd. 150 Brompton Rd, London SW
 • Ca 140 sidor

  six nymphets - Photographs by David Larcher and Philip O Stearns

  six nymphets – Photographs by David Larcher and Philip O Stearns — Detta kan du läsa på “inviket” till fotobokens skyddsomslag. Du hittar den på Antikvariat Citrons Bokbörsensidor – Se QR-kod längre ner!

Pedagogik Litteratur; Andraspråksutbildning; Svenska som andraspråk; Språk och ordböcker;

PÅ VÅR BOKBÖRSEN-sida (använd QR-koden nedan) HITTAR DU STUDIELITTERATUR i bl.a. Svenska som andraspråk. Här nedan syns enbart en liten del av utbudet! — Allt till fördelaktiga priser – Återanvändning när den är som bäst!

QR till Antikvariat Citrons Bokbörsensida!

QR till Antikvariat Citrons Bokbörsensida!

Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare ISBN 978-91-44-05653-1Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare
ISBN 978-91-44-05653-1

Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand ISBN 978-91-27-72268-2Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand
ISBN 978-91-27-72268-2

Tankarna-springe -före att bedöma ett andraspråk i utveckling ISBN 978-91-7656-592-6Tankarna springer före att bedöma ett andraspråk i utveckling ISBN 978-91-7656-592-6
Stärk språket stärk lärandet språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever ISBN 978-91-7382-842-0

Stärk språket stärk lärandet språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever   ISBN 978-91-7382-842-0


Språkinlärning och språkanvändning svenska som andraspråk i och utanför Sverige ISBN 978-91-44-04735-5Språkinlärning och språkanvändning svenska som andraspråk i och utanför Sverige ISBN 978-91-44-04735-5
Språkets enhet och mångfald ÖSTEN DAHL ISBN 978-91-44-00661-1


Skolan som mångkulturell arbetsplats att tillämpa interkulturell pedagogik ISBN 978-91-44-0515050-5 Ordföljd tempus bestämdhet L-J Ekeroth 2a uppl ISBN 978-91-40-67153-0 Om vuxnas studier av Staffan-Larsson ISBN 978-91-44-02935-1 Nva Lusboken + Komplement till Nya Lusboken En bok om läsutveckling ISBN-978-91-622-4498-9 Mål Svensk grammatik understrykningar Mål Svensk grammatik svensk grammatik på svenska [SBN 978-91-27-50149-2 Mål Form och funktion Verb av K Ballardini andra upplagan ISBN 978-91-27-41213-2 Lärande på vuxnas vis vetenskap och beprövad erfarenhet ISBN 978-91-44-04276-3 Lärande i vuxenlivet ISBN 978-91-44-04177-3 Låt språket-bära Genrepedagogik i praktiken ISBN 978-91-7382-842-0
Kunskapers värde ISBN 978-91-44-05904-4 Interkulturellt ledarskap förändring i mångfald ISBN 978-91-44-00787-8 Kalejdoskopisk kärlek om sexualitet i det mångkulturella samhället ISBN 9I9I-578-04I5-X Genrekoden tala handbok ISBN 978-91-40-66431-0 Interkulturell pedagogik i teori och praktik ISBN 978-91-44-03669-4 Funktionell svensk grammatik av Maria Bolander ISBN 978-91-47-05232-5 Framgång genomspråket ISBN 978-91-7382-835-2 Bedömning av svenska som andraspråk ISBN 978-91-44-05820-7 05199 ladberg omslag_ny.indd Bedömning av elevtext av Anne Palmer och Eva Östlund-Stjärnegårdh ISBN 91-27-72295-3 Att möta flyktingar ISBN 978-91-44-03328-0 Andraspråksinlärning av Niclas Abrahamsson ISBN 978-91-44-01995-6

QR till Antikvariat Citrons Bokbörsensida!

QR till Antikvariat Citrons Bokbörsensida!

Västan om sjön Åsnen “Första delen” 1952

Tjärbränning

Västan om sjön Åsnen_minnen från södra Allbo. Första delen

Ur innehållet:
Några glimtar från nödåret 1868 – 1869 i Västra Torsås
“Gärdsle-vargen”
Mordet på Lars Svensson i Fröseberg 1848
Om havandeskap, födsel, dop, kyrktagning, lyten mm.
Djurskrock
Husförhör i Skatelövs forna pastorat.
Elden – som lyse och i folktron.
Tjärbränning – en utdöende näringsgren
Träskomakeri

Tjärbränning – en utdöende näringsgren.
Här hittar du flera unika bilder med namngivna personer och riklig bildtext som visar hur man förbereder, “lägger” brännan, tänder brännan och arbetar med den i “full gång”.