FÖRR och NU – 1888 illustrerad läsning för hemmet

Utvalda

Förr och Nu 1888
FÖRR och NU Illustrerad läsning för hemmet
utgifven af B. Wadström Tredje Bandet 1888
Tredje bandets innehåll
Korta lefnadsteckningar och biografiska notiser
 Andersson, T. biskop 		        237, 239.
Bergström, P. Å., landshöfding. 		77, 96.
Bernadotte, Oskar, prins			3, 4.
Bildt, D. G., statsminister 			77, 95.
Boström, J. 0., kyrkoherde 			107, 108.
Brahe, Per d. y., riksråd 			125, 143.
Birgitta, svenskt 'helgon' 			26, 27
Ehrensvärd, Å., excellens 			77, 06.
von Essen, Fr., finansminister 		    77, 96.
Eugene, hertig af Nerike 			3, 5.
Gustaf I, Sveriges konung 			156. 282.
Gustaf II, 				    172, 282.
Gustaf III,				    244, 282.
Gustaf, Sveriges kronprins 			3, 4.
Gustaf, hertig af Skåne 			17, 23.
Hammarsköld, Lorenzo 			    104, 119.
Hesslén, N. biskop 			    225.
Huss, F. F., justitieråd 			252, 258.
Karl X, Sveriges konung.			208, 282.
Karl XI, 				    221, 282.
Karl XIV, 				    268, 282.
Karl XV, 				    268, 282.
Karl, hertig af Vestergötland. 		    3, 5.
Katt, D. N., kyrkoherde 			126.
Kristina, Sveriges drottning 			173, 282.
v. Krusenstierna, J. E., civilminister. 	77, 96.
Lovén, J. H., statsråd 			    77, 96.				
Lönegren, G. Generaltulldirektör. 		77, 96.
Naumann, Kr., justitieråd. 			237, 238.
Nordling, A. F., artist 			69, 72.
von Otter, K. G., sjöminister 	        77, 96.
Palmstjerna, H., krigsminister 		    77, 96.
Rodhe, E. H., biskop 			    212, 239.
Ruudgrcn, K. H., biskop 			16.
Ruth, P., kyrkoherde 			    223.
Sjöbring, P., biskop 			    237, 239.
Skarstedt, K. W., professor 		    64, 66.
Strömberg, 'I'., biskop			    252, 255.
Thunberg, K. P., professor 			184, 191
Wennerberg G. eckl.minister 		    77, 95.
Westerlund O. E. T., läkare 			101, 119.
Wretman, w., justitieråd. 			276, 282.
Örbom, K. G. A., justitieminister		237, 238.
Clementiue, prinsessa 			    36, 48
Leo XIII, påfve 				21, 23.
*Macchiavelli, N., statsman 			104, 119.
Matilda, markgrefvinna 			    137, 144. 
Pobedonoszow, M., öfverprokurator 		163, 164.
Wilhelm II, Tysklands kejsare 		    155, 157.
Ortbeskrifning, reseskildringar o. d.
Aspnäs ruiner 				    59, 60.
Borås stad 				    228, 240.
Brahehus och Brahehälla. 			36, 48, 125.
Dalarö förr och nu 	Bild 2	        202, 204.
Eksjö stad 				    151, 1G7
Enköping förr och nu	Bild 2		    100, 119.
Eriksbergs slott 			    213, 240.
Filipstad 				    245, 258.
Från Vesterbotten			    161.
Gräfsnäs slott 				    88, 96.
Japanska bilder 			    180, 184, 191, 197, 225, 239.
Kalmar domkyrka 			    277, 284.
Karlskrona för 60 år sedan 			183, 194.
Minnen från Göingebygden:
1.	Visseltofta. 2. Verum 		    220, 251.
Norden i Södern 			    1, 26, 57, 73, 103.
Prins Bernadottes bostad 			76, 95.
Torneå stad 				    129, 144.
Torshälla stad 				    176, 191.
Upsalabilder 				    257, 258, 260.
Ängsö slott				    116, 119.
Historia., kulturhistoria., bildande konst m. m.
Birgittaminnen 			        27, 28, 52, 53, 59.
Dyfvermans snögrupp 			    92, 96.
Fredenberg, A. Svenskarne i Siberien 		210, 230, 248, 274.
Hagström, A. En martyr för 'Röda boken' 	126, 162, 186
Hildebrandt, H. Våra äldre folksmycken 		233, 236.
Lönnberg, M. Träden i myt och saga 		49, 82, 102, 130.
Norges moderna litteratur, af L – d. 		178, 193.
Rysk militär 				    20, 23, 71.
Spanska Armadan 1688 			    138.
Tornerspelsförberedelser 			150, 167
Vidskepelse i Sverige: 1. Gengångare. 2. Lappskott 	199, 283.
Wikner, P. 	Tal vid en studentfest inom Upplands nation. 142,
Witt, G. C. 	Karlskrona för 60 år sedan 		183, 194.
Ålund, O. V. 	Den isländska sagans skådeplatser	206, 217, 246.
Den fattiges vänner 		        93, 96, 118.
Diakonissan 			        93, 96, 118.
Ockraren 			        117, 119.
Edisons postfonograf			    189.
Om autotypi 				    83, 84.
Österländska herdar 			    29, 46.

Berättelser, folksägner o. d.
E - th. 	 Bland klippor och hafstång 	226, 241, 276.
Ja eller nej! 			        86.
En sjömans äfventyr, af R. A. M.:
1.	Sjöresan från S:t Domingo 	    21
2.	En veckas tjenst 		    39.
v Hofsten, J. C. Småstadslif 			4, 10, 30.
v Hofsten, J. C. En afton på öfverstens veranda, 	145, 150.
Holmberg, P. E. Norden i Södern, 
Anteckningar från en resa till Italien.	    1, 26, 57, 73, 108.
Kvinnligt hjeltemod 			    273, 284.
Le Maitre, F. 	Örnens skyddsling		121, 135.
Rollin, F. 	Urds sagor
6. Draken på berget		        14, 18, 25.
7. Göijas bortröfvande		        104.
8. Filmer hin myckle		        261, 265.
Strömberg, ·T. Petrus i Rom			270.
Wigström, Eva. I sommarsol			69, 75.
Witt, G. C. 	Räddning från döden genom ett Koldinukors.  124.
Wästfelt, L. 	Mormors schatull 		38, 50, 90, 113, 158, 170.
Poesi och musik.
Bååth, A. U. 	Under björken			145.
Elmblad, M. 	Akta skogen!			47
Längtan			112.
Flyg, liten fogel! Af A. E.			18.
Gungnir. 	Förmiddagsbad		    177, 186.
v. Haxthausen, A. Vid aftonen		    83.
I går; i dag, i morgon! Af -r			255.
Modin, E. 	I stilla skog			143.
Runeberg, J. L. Han med korset 		65.
Sonnettcr af G. Ob.:
1.	Maria Antoiuette i Conciergeriet.
2.	I Lothringcn		        75.
Vera. 	Snödroppar
Fader förlåt dem!		        59.
Aftonstämning		            91.
Den lillas fundering		        91.
Ett lyckligt par			    118.
Unga systrar			        118.
Wittrock C. S.	Slägt med solen		    10.
Yttersta domen 			        202.
Musik.
Vid lifvets afton, af A. v. Haxthausen		33.
Teckningar,
utom de förut angifna
Althin, C. Arsenalsgatan	    		89.
Aftonsnack på strand		        200.
Värre än en tjuf 		        240.
Bertrand, M. 	Askungen			37					   Cruickshank, C. Anklagad för svans-nypning	256.
Dyfveman, K. J. Barmhertigheten och nöden	92, 96.
Forsbcrq, N. 	 En hjeltes död 		280, 284.
Haglund, R.	 Våra stadsvapen 		80, 109.
Hamilton-Geete A. Bilder från Vesterbotten 	160.
Holst, J. 	Det nappar 			248.
Janzon, N. G. 	Amoriner på resa		80.
Stök i hemmet 		            133.
Sommarlek 			        209.
Johansson, C. Svensk vinterbild 		46.
Utsigt vid Liden. 		        185.
Katzler, H. 	Badande barn 			177, 186.
Keen, O. 	Klara kyrkogård 		132.
Parti af Landsort. 		        136.
Koch, G. 	Nu nappar det 		    141.
Malmström, A. Grindslanten			249, 258.
Nilsson, S.  	Brud i Halland	 		12, 23.
Hallandstyper			        41, 56, 72.
Lappgosse		            281.
Nordling, A.   Hemkomsten			68. 72.
Nyström, J. 	Tarpejska klippan		253.
Domine Qvo vadis		        269.
v. Rosen, G.   Österländsk herde		29, 46.
Schultsberg, E.Höstlandskap			84.
Sliessmann, H. En vaktparad			165.
Södergren, S.  Bilder från Dalarö		205.
Åberg, Em.    Utsigt från Södertelje		9.
Sommarbild Nerike		        201.
Åberg, G.     Kampen för tillvaron		188.
Blandade ämnen.
Han hade mod att säga nej 			119.
Huru undvika bisting? 			    192.
Hvarjehanda 				    23, 120, 192, 216, 264.
Hårstjerna 				    149, 167.
Järnvägsvagnar i N. Amerika.			192.
Lyckan kommer, lyckan går. 			41.
Mammutdjuret 			        148, 167, 189.
Presten och arbetaren 			    22.
Stridens träd, allegorisk bild 			140.
Tankekorn 				    99, 144, 234, 264.
Öknens skepp 				    8, 32, 46.
Charader 		24, 48, 96, 120, 144, 192, 216, 240,264.         
Komiska teckningar 			    21, 24, 120.
Logogryfer 				    24, 48, 72, 264.
Omkastningsgåtor 			    120, 192, 216, 240.
Rebus 				     24, 48, 72, 96, 192, 216, 264.

MINNESSKRIFT Jönköpings läns föreläsningsförbund 1906 – 1931 — Såld

Jönköpings läns föreläsningsförbund 1906-1931 minnesskrift utgiven till 25-årsjubileet den 20 september 1931

av Föreståndare Albert Sjöstrand

Häftad bok Smålands-Tidningens Tryckeri-Aktiebolag Eksjö. 1931. 57 sidor.

Mycket gott skick. Jönköpings läns föreläsningsförbund 1906—1931. Den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten kan räkna sin upprinnelse från Stockholms Arbetarinstitut som bildades i början på 1880-talet. I början på 1890-talet hade endast ca 20 stycken anstalter bildats, men därefter tog rörelsen fart och 1928 lär det ha funnits över 800 anstalter. För att vara föreningarna behjälpliga inrättades centralbyråer, den första i Lund 1898, sedan i Göteborg 1901 och i Stockholm 1903. Dessa gav ut kataloger över föreläsare och ämnen samt förmedlade föreläsningar till föreningarna. För att resekostnaderna skulle kunna hållas nere, var det förmånligt, om närliggande föreningar kunde komma överens om att välja samma föreläsare. Denna tanke förde så småningom till samarbete mellan föreningar inom ett större eller mindre område och ledde till uppkomsten av föreläsningsförbund. Det första förbundet av detta slag bildades i Halland år 1902. Tillkomsten av Jönköpings läns föreläsningsförbund. Jönköpings läns föreläsningsförbund räknar år 1906 som sitt födelseår. På föranstaltande av folkskoll. Aug. Petersson i Eksjö sammanträdde nämligen den 25 maj detta år föreståndarna för Eksjo och Nässjö föreläsningsföreningar för att gemensamt uppgöra plan för de båda föreningarnas verksamhet under nästkommande termin. Man beslöt samtidigt att söka intressera övriga föreläsningsföreningar inom länet för samarbetet. Nu vid 25-årsjubileet fanns föreläsningsföreningar i: ANDERSTORP, 1906; BODAFORS, 1909; BREDARYD, 1923; EKENÄSSJÖN, 1929; EKSJÖ 1902, FORSERUM 1902, GNOSJÖ 1918, GRIPENBERG 1923, HUSKVARNA 1900, HÄSSLEBY SANATORIUM 1922, JÖNKÖPING 1895, LAMMHULT 1930, MALMBÄCK 1911, MARIANNELUND 1906, NORRAHAMMAR 1900, NÄSSJÖ 1901, OHS BRUK 1929, RYDAHOLM 1920, RYDSNÄS 1923, SMÅLANDS ANNEBERG 1897, SMÅLANDSSTENAR 1911, SOLBERGA 1920, SVENARUM 1929, SÄVSJÖ 1903, SÖDRA UNNARYD 1920, TENHULT 1898, TRANÅS 1899, VAGGERYD 1905, VETLANDA 1902,VISINGSÖ 1924, VÄRNAMO 1902, ÖSTERBYMO 1920, ÖSTERKORSBERGA 1920. Alla dessa föreningar/anstalters historia är presenterad i detta unika tryck. Skriften är dessutom försedd med ett 30-tal sv/v porträtt på viktiga personer inom rörelsen i Jönköpings län 

Jönköpings-läns-föreläsningsförbund-1906—1931

Jönköpings-läns-föreläsningsförbund-1906-1931

Allers 1947 – Ett par nedslag i veckopressen hos Antikvariat CITRON

Vi vill leva som fria människor och ha hyggligt betalt! Stort reportage om sjuksköterskan av i går och av idag. sid 7 - 8!

Veckotidningen Allers från 1947
Vi vill leva som fria människor och ha hyggligt betalt!
Stort reportage om sjuksköterskan av i går och av idag. sid 7 – 8!

 

Golf är inget gubbspel! Intressant golfreportage på sid 6 - 7

Veckotidningen Allers från 1947.
Golf är inget gubbspel!
Intressant golfreportage på sid 6 – 7

 

Vi har fler ! ! !    

Kan det vara något för den blivande 70-åringen
De flesta reportagen/ämnena är fortfarande aktuella…?

Hör gärna av er innan ni besöker oss, så vi kan ta med ”en bunt” till antikvariatet!
info@citron.se
0709 929 424

 

 

 

 

Vi har fler ! ! !

GRÄNNA VISINGSÖ HISTORIA hos Antikvariat CITRON i Hallska Gården

Vi har alltid grevskapets egen ”GRÄNNA-VISINGSÖ historia” i vår boksnurra  med lokalhistoria. Ta’ gärna en titt på innehållsförteckning och baksidestext här nedan. Visst förundras man över hur innehållsrik och informativ denna bok är?

Den enda nackdel den har är att bokryggen lätt bleks. Däremot bleknar aldrig innehållet och minnet över Grennfelt, Kraft, Lindqvist, Rydén och Fong som skrivit och sammanställt den.

image

Baksidestext Gränna Visingsö Historia 3

Baksidestext Gränna Visingsö Historia

image

image