EN HISTORIK ÖVER HUSKVARNABYGDEN OCH DESS ÄLDRE SLÄKTER

HUSKVARNA KRÖNIKA
Författaren – Kyrkoherde Ragnar Lindstams – fyra första meningarna i det lyriska FÖRORDET:

HEM OCH HEMBYGD binder oss alla med oslitliga band. En smålänning glömmer aldrig den lilla röda stugan, som lyser så varmt bland björk och tall. Ingen bäck är så trollskt tilldragande, ingen plats så skön, som den tuva, där han lekt som barn, glad och lugn under fars och mors skydd och i syskonens ring. Vem kan skildra ett ämne från gången tid så som farfar eller mormor vid den sprakande brasan i den skymmande vinterkvällen.

HUSKVARNA
KRÖNIKA;
Främre pärm,
Förgyllt stadsvapen,
förgylld ryggtext.

HUSKVARNA
KRÖNIKA;
medbundet
omslag

INNEHÅLL

Förord
Inledning.
Rumlaborgs och Jönköpings län
Tveta härad och kontrakt.
Översikt över de socknar, varur Huskvarna stad utbrutits ·
Sanda
Hakarps socken
Rogberga socken
Rumlaborg
Åboarne i nuvarande Huskvarna och Hakarps socknar 1542-I 668
Huskvarna Norregård från äldsta tid till 1689 •··
Huskvarna klädesfabrik
Bilder ur livetHuskvarna krutbruk före 1689 Krutbrukspersonalen 1680 – 1712
Mynt, mått och vikt.
Produktionskostnader och arbetslöner.
Huskvarna Södregård från äldsta tid till 1689
Brukare av Huskvarna Södregård.
Rosen dala före 1689
Ägarna till Rosendala.
Fiske
Allmänna och enskilda vägar vid Huskvarna under 1600-talet
Hakarps gamla kyrka
Series pastorum.
Vapensmidet i äldsta tid.
Jönköpings faktoris äldsta historia
En tid av kraftigt uppsving för Huskvarnaindustrien
Borrbrukspersonalen 1689 – 1712
Kronan förvärvar Huskvarna Södregård ur
gevärsfaktoriets räkning.Faktor Haqvin Pedersson Ridderström


Nybyggnader i Huskvarna 1757 – 1764
Utdrag ur Fredrik Ehrenpreus testamente 1773
Linnerhjelms besök i Huskvarna 1788 ·
Faktoriets arbetspersonal inom Hakarps socken till omkring 1850
Rosendala efter 1689
Tormenås under gevärsfaktoriet
Huskvarna gevärsfaktori 1764 – 1794
Gevärsfaktoriet under kapten Göran Ehrenpreus ledning
Redogörelse för byggnaderna i Huskvarna på 1820-talet
Faktoriets försäljningHuskvarna i SturehänderFaktoriets arbetspersonal omkr. 1850
Under Fleetwoods och Grönhagens styrelse
Tre bröder Ankarcrona styresmän efter varandra
Faktoriets arbetare till slutet av 1870-talet
Under Ankarkronornas spira
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag
Gustaf \Wilhelm Sebastian Tham
Skolväsendet i Huskvarna efter 1879
Fattigvården i Huskvarna
Kommunikationer
Ebbes Bruk
Några anteckningar om förut icke behandlade hemman i Hakarps socken
Husqvarna Förnicklingsfabrik


Ett kungabesök
Förslag till faktoriets förbättring
Gevärsfaktoriet under Joachim Ehrenpreuss’
ledning
Arbetsförhållanden
Specifikation på privilegier och dokumenter, gällande för faktorierna före 1715
Karl XI:s Straffordning för faktorierna
Ehrenpreuss hos Kung Karl
Huskvarna privilegier av år 1715
Karl XII:s Straffordning för faktoriet
Några andra brev från Karl XII
Trångmål och missnöje
Föreningsväsende
Faktoriets äldsta kända arbetare
Huskvarna krutbruks historia (1682 – 1745)
Krutbrukspersonalen (1680 – 1745)
Krutstaten 1712 – 1764
Krutstaten 1764 – 1796
Huskvarna krutbruks inspektorer
Överblick över krutbruket och Huskvarna Norregård
Ett krutarbetarhem på 1700-talet
Joachim Ehrenpreuss sista tid
Gevärsfaktoriet under Fredrik Ehrenpreus ledning, perioden 1738 – 1757
Hantverkarnes redskap och husgeråd
Faktoriets arbetapersonalFaktoriets hantverkare inom Hakarps socken 1712 – 1764
Fredrik Ehrenpreus familj
Gevärsmodeller intill år 1750


Husqvarna Borstfabriks Aktiebolag
Huskvarna erhåller köpingsrättigheterantverkarne i kamp mot nya tillverkningsmetoder
”Jönköpings och Huskvarna Gevärsfaktori” i överdirektör Fredrik Ehrenpreus ägoHuskvarna blir stad
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag 1911 – 1926
Några bolagets tjänstemän
Tillverkningen vid Husqvarnafabrikerna i våra dagar
En kort översikt av Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolags ställning
den 31 december 1924
Stadens läkare
Från Huskvarna musikliv
Ur Huskvarna affärsliv
Huskvarna Stadsfullmäktigeledamöter 1911 – 1926
Drätselkammarledamöter
Om Huskvarna stad i allmänhet
Huskvarna skolas styrelse 1879 – 1926
Kommunala mellanskolans styrelse
Huskvarna kyrka
Kyrkovärdar i Hakarp från 1670-talet
Kyrkovärdar och kyrokvaktmästare i Huskvarna
Om den frivilliga kyrkliga verksamheten
Den frikyrkliga verksamheten i Huskvarna
Kyrkoherdebostället i Huskvarna
Slutord
Rättelser och tillägg


ANVÄNDA KÄLLOR:

Krigsarkivets handlingar rörande Huskvarna krutbruk och faktori.
Riksarkivets riksregistratur och dess handlingar rörande Huskvarnaindustrien.
Jordeböcker 1542 – 1703, Älvsborgs löscn 1571 och 1613 samt kvarnkommissionens handlingar i Kammararkivet.
Biografica i Krigsarkivet.
Göta Hovrätts arkiv: Tveta härads domböcker och renovationer för åren 16l8 -1765, testamenten och arvskiften, bouppteckningar och inteckningshandlingar under 1700-talets första decennier.
Jönköpings lantmäterikontor och Huskvarna stadsingeniörskontor: Kartor och beskrivningar från 1600- och 1700-talen.
Landsarkivet i Vadstena: Hakarps och Rogberga församlings kyrkoböcker 1680 – 1829, jordeböcker, bouppteckningar 111. 111.
Huskvarna pastorsämbetes arkiv: Diverse äldre arkivalier, ministerialböcker efter 1793 och en större samling bouppteckningar från 1700-talet.
Husqvarna Vapenfabriks arkiv: Originalhandlingar och avskrifter av handlingar rörande Gevärsfaktoriet från 1660-talet till omkr. 1877.
Norra Smålands Fornminnesförenings handskrifter.
Växjö domkapitels arkiv: Skrivelser rörande Hakarps kyrka från 1600-talet.
Växjö stiftsbiblioteks handskrifter.

Tryckta skrifter:
Diplomatarium Suecauum och Svenskt Diplornatarium.
Svenska Riksarkivets pergamentbrev 1351 – 1400. Stockholm 1860.
Anrep, G. Svenska adelns ättartavlor.
Wrangel, F. U., och Bergström, Otto. Svenska adelns ättartavlor efter 1857.
Schlegel, B., och Klingspor, C. A., Den ointroducerade adelns ättartavlor.
Lewenhaupt, Adam, Sveriges ridderskaps och adels kalender 1925.
Nordisk Familjebok.
Wieselgren, P., Ny Smålands Beskrifning, Växjö 1S46.
Rogberg, S. Historisk beskrivning 0111 Småland. 1770.
Rogberg, S.  Dissertatio historico-politica de Memorabilibus Smolandiæ .Upsalire 1721.
Lindahl, Josephus, Dissertatio geografica de Smolandia. Upsala 1719
Ståhl, Joachim, Beskrifning om Hakarps socken, 1776.
Hakarps kyrka, Ett minnesblad 1894.
Friberg, H., Stensholm. Jönköping 1919.
Vejde, 0., Bråneryd, i -Vår hembygd», Huskvarna 1923.
Vejde, 0., Riddersberg.
Ugglas, S. af, ”Huskvarna”. Jönköping 1917.
Jönköpings historia. Jönköping 1917.
Nilsson, H., Eksjö stad. Eksjö 191 I.
Jönköpings hushållningssällskaps handlingar från 1814.Linden, A., Huskvarna skola. Huskvarna 1916.
Årsredogörelser för Huskvarna kommunala mellanskola 1911 – 1925
Tuneld, E., Geografi över konungariket Sverige.
Baazius, Johannes, lnventarium Ecclesiæ Sveo-Gothorum. Liucopiæ 1642.
Bring, Sven, Samling afhandlingar och påminnelser till svenska historien Lund 1758.
Olai, Bricus, The Swenskes och Göthers historia (Upsala 1464 övers. av Johan Sylvius. Sthlm 1678.
Munktell J. Fr., Västerås stifts herdaminnen.
Almqvist, j. A., Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637 – 1857. Sthlm. 1909.
Biografiskt lexikon, ny följd.
Matriklar över Växjö Stift.
Uppfinningarnes bok.
Artiklar i diverse tidningar.
Huskvarna-Posten: Minnesblad med anledning av Huskvarna stadsblivande den 19 maj 1911.
Nordiska Taflor. Stockholm 186S.
Wrangel, E, Medeltidskyrkorna i Småland (Norra Smålands Fornminnesförenings handlingar 1907).
Svenska medeltidens rimkrönikor. Klemmings edition.
Konungens Befallningshavandes i Jönköpings län femårsberättelser 1830 – 1870.
Historiskt-Geografiskt-Statistiskt lexikon, 1859.
Almqvist, Joh. A., Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523 – 1630 Stockholm 1919 – 1922.
Weiler, G., ”Huskvarna, en geografisk monografi”. Jönköping 1926.
Sverige, geografisk, teologisk, statistisk beskrivning, utgiven av A. Kempe,
E. Apelqvist och 0. Sjögren. Stockholm 1917.

TILLBAKA TILL – Läs och Lär…