Borastus, Gregorius Laurentii,1584-1656 (författare)

Hertigh-Carls-Slaktarebenck_3 Hertigh-Carls-Slaktarebenck_1Hertigh-Carls-Slaktarebenck_2Av denna volym II i serien »DE HUNDRA BÖCKERNA» äro 70 ex. tryckta å äkta holländskt handgjort papper, n:r 1—70, och 30 ex. å äkta japanskt papper, n:r 71 ~-100, samt i 7 ex. å engelskt pergament, signerade I—X (därtill komma 3 ex. för de offentliga biblioteken samt 7 ex. till utgivarens disposition signerade A-K.; Typen är 14 punkters mediaeval antikva. Pergaments-exemplarens initi aler äro handmålade och titelramar, vapen, vignetter och initialer äro, liksom gravyren av Carl IX, hämtade ur sami tida tryck. Efterskriften är författad av mag. Tor Berg, den konstnärliga utsmyckningen är ombestyrd av artisten Arthur Sjögren och det tekniska utförandet av boktryckare Hugo Lagerström. Tryck och förlag: Bröderna Lagerström, Boktryckare och Bokförläggare i STOCKHOLM
MCMXV

DETTA ÄR EXEMPLAR Å PERGAMENT N:o Vlll

Information om detta ex. och fler ur denna unika serie lämnas av Antikvariat CITRON

information finns även på LIBRIS.KB

http://libris.kb.se/bib/2514095?tab1=vers&tab3=full&vw=full