LÄS OCH LÄR OM DIN LOKALHISTORIA!

Jönköping, Huskvarna, Södra Vätterbygden
Du hittar all litteratur på BOKBÖRSEN

Så här börjar Hjalmar Bjurulf FÖRORDET till sin bok – SÖDRA VÄTTERBYGDEN -:
Vätterbygd i söder! Jönköpingsbygd. Ett linjespel rullas upp med långa åsar i öst och väst, omramande Vätterns djupblå vattenvidder. I norr tonar öns långa, låga linje i mörkblått och grönt och vid klar sikt Ombergs Hjässa och sjöbranter i ljusblått dis. Söderut den gröna dalen med björkdungar i vitt, med ljusgrönt bladskir eller fuktigt röda grenslöjor, omväxlande med mossgröna fällar av barrskog, höljande landskapets böljande våglinjer.
Lång är sannsagan om bygdens daning från urtidens dunkel, i landisens famntag fram till våra dagars modellering av landskapsformerna
osv

SÖDRA VÄTTERBYGDEN Hembygdens natur, historia ock arbetsliv i korta drag skildrade av
Hjalmar Bjurulf

 • INNEHÅLL.
 • Förord
 • Landskapet danas
 • Urbergsåsarna
 • Visingsösandstenen
 • Åsarna sträckas Vättern och Jönköpingsdalen bildas.
 • Landisen formar istidslandskapet
 • Havsstrand vid Jönköping
 • Munksjön, Rocksjön och Rosenlunds bankar  bildas
 • Smältsjöar och moränsjöar  . 
 • Hur kärren och mossarna uppkommit  . 
 • Flygsandsfält 
 • Yngre dalar 
 • Växternas invandring
 • Väderlek och vindar
 • Bilder från växt- och djurliv  .
 • Bygden  brytes
 • Människan invandrar   
 • Bygden slutes
 • Hävd och sägen  
 • Holaveden Rumlaborg Huskvarna
 • Kyrkan på sjöbottnen  . 
 • Österängen och Mellanängen
 • Klosterstaden, som förvandlades till industristad
 • Klosterstaden.  
 • Vasastaden
 • Guldkonungen och kåkstaden  . 
 • Slottsstaden  . 
 • Ruinstaden  . 
 • Staden vid senaste sekelskiftet 
 • Industristaden  . 
 • Bilder  från  hembygdens arbetsliv 
 • Näringslivets grunddrag och stadens uppbyggnad 
 • Lindells vågfabrik
 • Snickerifabriken  vid  Talavid  . 
 • Sahlströmska fabriken  
 • Löfsko
 • Tabergs bergslag och dess ”Norre Hammare”  . 
 • Norrahammar
 • Namnregister  . 
  182 sidor, Höjd 21 cm, Bredd 14 cm
  Halls Förlag Jönköping;
  4 kartor i färg, Skala 1: 16000
  60-talet illustrationer, Namnregister
  omf. 10 sidor + källor o arb.principer

Jonköpingslandskapet FIL D:R GÖSTA WEILER 1938

JÖNKÖPINGSLANDSKAPET.
Av fil. d:r Gösta Weiler.
Sin säregna karaktär får Jönköpingslandskapet av Jönköpingsdalen och sjöarna. Bland de Iinjer,som de stora dragen åt Nordsmålands brutna landyta, äro mest påfallande de, som åtfölja Vättergravsänkans västra — och östra förkastningsbranter. Vätterns sänkningsfält avslutas i söder av Jönköpings- och Huskvarnadalarna.
En akademisk avhandling (1936) 34 sidor;
Häftad, Rikligt illustrerad med kartor och kartskisser som illustrerar landskapets uppbyggnad.
Medbunden ”KARTA ÖVER JÖNKÖPINGS STADS ADMINISTRATIVA OMRÅDE ÅR 1931”
Skala 1:25000
Kartans storlek bredd 42cm, Höjd 45cm
Tryckt av Tryckeri Aktiebolaget Småland i Jönköping 1939
(Särtryck ur Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1938)


Södra Vätterbygden har aldrig framstått som det riktigt äkta eller typiskt småländska landskapet. Den som letar efter detta får söka sig längre söderut, till Finnveden, Njudung eller Värend. Betraktelsesättet har historisk grund från tidig medeltid, då Tveta och Vista härader i Vätterbygden liksom grannarna i öster, Norra och Södra Vedbo, räknades till Östergötland. Ändå behöver man inte vara så hemmastadd vare sig i historien eller på en karta, som visar olika landsdelars natur- och kulturgeografiska karaktär i stort eller i detalj, för att förstå att just den nordliga del av landskapet Småland, som ligger kring södra Vättern och som nu bildar Jönköpings eller Södra Vätterbygdens kommunblock, är, har varit och kommer att förbli en av det inre Götalands huvudbygder, kanske den viktigaste.

MED UTSIKT ÖVER VÄTTERN
Sven af Geijerstam
Särtryck ur SMÅLAND
STF.s ÅRSSKRIFT 1968
Bilderna visar 2 av Jönköpings på 60-talet största industrier: Tändsticksfabriken och Munksjö pappersbruk.
Illustrationer i färg och svart/vitt av Hugo Reier och Pål-Nils Nilsson.
Tätorternas utveckling i södra Vätterhygden 1880—1960. Efter S. Godlund. redovisas i 3 kartor. Övriga företag som representeras är bl.a. JMW, Husqvarna Vapenfabrik, Norrahammars Bruk, Saab och Tranås pälsindustrier.


Jönköping från ”Nya Torget” med Kristine Kyrka i bakgrunden.—
Fotot ingår Bildserien ”JÖNKÖPING”

BESKRIFNING ÖFWER JÖNKIÖPINGS STADS KYRKIA
upsatt åhr 1753
af
Abraham Krok
Med inledning och kommentar av PAUL WILSTADIUS

Övriga personer som nämns i detta – Nr X – av Småländska Hembygdsböcker
Hofr.kamreraren Svanbeck, . v. presidenten Cederstam, Borstbindaren Sandström, Erland Laurentii från Kulltorp, Borgmästare Kellanders, Byggmästaren Hindrich Gothvalt, Härads-Skrifware Anders Svensson (ihjälslagen av bönder 1618), Håkan Månsson Ståhle, Uhrmakaren Mr Anders Forsman, Högwördige Herr Doct. och Probsten Tiliander, Lieutenant. wid Fortificationen, Wälädle Herr S. Kellander, Måhlaren Edvard Orm, BruksBokhällaren Sager, GrytStöparen Nils Wettersand.JÖNKÖPINGS OMGIFNINGAR
En vägledning för turister, som besöka Jönköpingstrakten
med 19 illustrationer och 1 karta

UTGIFVEN AF
JÖNKÖPINGS KRETSFÖRENING AF SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
REDIGERAD AF
HJ. CASSEL
Kretsföreningens sekreterare.
JÖNKÖPING 1895
JÖNKÖPINGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG.

JÖNKÖPINGS OMGIFNINGAR 
En vägledning för turister, som besöka Jönköpingstrakten
med 19 illustrationer och 1 karta
UTGIFVEN AF 
JÖNKÖPINGS KRETSFÖRENING AF SVENSKA TURISTFÖRENINGEN 
REDIGERAD AF 
HJ. CASSEL 
Kretsföreningens sekreterare. 
JÖNKÖPING 1895 
JÖNKÖPINGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG.

UTBILDNINGSANSTALTER I JÖNKÖPING

Bilden finns i ”Fotosamlingen JÖNKÖPING”

HANTVERK

JÖNKÖPINGS
HANTVERKS – OCH INDUSTRI –
IDKAREFÖRENING
1877-1928.
——–
Några minnesblad till föreningens halvsekelsjubileum
utställningsåret 1928
Minnesskriften är, på styrelsens uppdrag, sammanställd av chefredaktören E. Greén.

Jönköping 1928
Aktiebolaget Smålands Allehandas Tryckeri

Den 19 november 1877
är Jönköpings Hantverks- och Industriidkareförenings födelsedag. föreningen konstituerad.
INNEHÅLL:
BAKGRUNDEN TILL DET NUVARANDE.
GAMLA TIDERS HANTVERKSLIV I JÖNKÖPING.
FÖRENINGENS FEM FÖRSTA ÅR – DESS ”GESÄLLPROV”.
FÖRENINGENS FÖRSTA STYRELSE.
IDYLLISKA ÅR I DET IDYLLISKA JÖNKÖPING.
DÅ SEKLET VAR UNGT – OCH LYCKLIGT.
DE BISTRA OCH LÅNGA ÅREN.
NY TID AV FRAMGÅNG OCH LIVAKTIGHET.
FÖRENINGEN FLYTTAR IN UNDER EGET TAK.
FÖRENINGENS FÖRJÄNST OM JÖNKÖPINGSUiSTÄLLNINGEN.
DAGENS FÄGNAD OCH FRAMTIDENS.
DET EGNA HEMMET.
FÖRENINGEN I NÄRVARANDE STUND.
FEST OCH GAMMAN.
HANTVERKETS DAG 1920.
FÖRENINGENS ORDFÖRANDE UNDER DE FEMTIO ÅREN.
HEDERSORDFÖRANDE OCH HEDERSLEDAMOT
HEDERSLEDAMOT
MEDLEMMAR


JÖNKÖPINGS REGEMENTE

Anteckningar rörande Kongl. Jönköpings Regementes Historia
af
L. G. TIDANDER
Lund
Berlinska Boktryckeriet
1873

med Författardedikation:
”H. Herr Notarien G. Fr. W. Ek
Wänskapl. af författarn”


SYSTEMAKTIEBOLAGET I JÖNKÖPING
1929 års PRISLISTA & gammal MOTBOK


KRING STADEN JÖNKÖPINGS ÄLDSTA HISTORIA
AV
RAGNAR OLSSON
Till minne av Jönköpings stads 650-årsjubileum utgiven av Mäster Gudmunds Gille 1934
Från inledningen: Medeltidens städer voro i allmänhet bundna t till kusten eller insjöarna. Detta förklaras av den uppgift, som de hade: de voro handelsplatser. Sjön Vättern har detta till trots liten ar I haft liten andel i staden Jönköpings uppkomst. Skälet till att en stad uppkommit, där Junebäck faller ut i Vättern, har företrädesvis varit det, att Eriksgatan, kungsvägen, gick fram här söder om denna insjö. Jönköping blev Eriksgatans sydligaste punkt. Därtill kom, att Lagastigen och Nissastigen här sammanstötte.


VIKTOR RYDBERG OCH PROSTEN WETTERLING Av Fredrik Böök

SVENSK LITTERATURTIDSKRIFT
SÄRTRYCK
Författardedikation:
Marcus Häggström
med hjärtligt tack och
vänlig hälsning
från förf

I fem kapitel – avdelningar från sid 153 till sid 173 diskuterar, recencerar, avhandlar här författaren sin syn på biografin om ”Jönköpingssonen” Viktor Rydberg

 1. I sin Rydbergsbiografi berättade Karl Warburg att skolgossen i Jönköping översatt grekiska och romerska dikter till svensk vers och svenska poem till latin. ”Vid en examen framlades för eforus en sådan översättning som prov på en ung skolgosses latinska studier. Biskopen — hans namn var Esaias Tegner — var som bekant en varm vän av klassiciteten; glatt överraskad uttryckte han sitt bifall, och den unge översättaren erhöll ett särskiit premium.”
  I sin ypperliga avhandling Viktor Rydbergs barndom och skolår i Jönköping och Växiö berg, f( såg sig Axel ForsstrÖm nödsakad att dementera Warburgs anslående framställning. Under sina studier i skolans protokoller hade han visserligen funnit att Rydberg våren 1843 som premium erhållit en upplaga av Virgilius, och att boken var en ”privat skänk”,

RYDBERG, WETTERLING, TEGNÉR
Av Fredrik Böök
SÄRTRYCK ur
SVENSK LITTERATURTIDSKRIFT

RYDBERG, WETTERLING, TEGNÉR
Sidorna: 177, 178, 179 SÄRTRYCK ur
SVENSK LITTERATURTIDSKRIFT

Fröken Marget Häggströms uppsats om prosten Johan Wetterlings öde ger ett ovanligt kllart och exakt besked om orsakerna till den sällsamma tystnaden kring hans sista levnadsår. Därmed är också en förklaring given till att Viktor Rydberg undvikit att nämna Wetterlings namn; hans finkänslighet på denna punkt har fört med sig att han ryggat tillbaka från att beröra Tegnérs välvilja mot skolgossen.


DEN FÖRSTE LANDSMANNEN AV SMÅLANDS NATION I LUND. NÅGRA BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR AV PAUL WILSTADIUS MCMXXXVIII
Bland det sextiotal studenter, som den 29 januari 1668, ■ dagen efter den högtidliga invigningen av Lunds akademi, deponerades eller inskrevos, befunno sig två smålänningar: Petrus Th. Beeth och Arvid 0. Roselius, av vilka Petrus Beeth blev den förste, som skrev sitt namnn i Smålands nations album, på grund av att hans släktnamn började med bokstaven B. Att han över huvud taget hade kommit hit, berodde på hans bekantskap med professor Andreas Spole och dennes svärfar, vilka tillrått honom att fara ner till Lund istället för att såsom hans ursprungliga avsikt var resa till Uppsala.
Petrus Beeth var född i Jönköping den 9 juli 1647, son av råd- och handelsmannen Tore Pedersson Beeth och Martha Michaelsdotter Gotske. På fädernet stammade han från en småländsk bondesläkt, mödernet däremot synes av namnet att döma antyda tyskt ursprung.
Farfadern Per Beth var länsman i Bottnaryds socken av ansedda bondeföräldrar, och antog släktnamnet efter fädernegården Bet. — härefter kan vi i denna biografi följa denne begåvade Jönköpingsynglings utveckling, bildning och släkthistoria från 1600-talets och fram till 1800-talets början.
Häftet är försett med en prydlig författardedikation (Paul Wilstadius) ”Herr Musikdirektör K. V. Widén högaktningsfullt från förf.”


SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
ÖVERSIKTSKARTOR MED BESKRIVNINGAR Nr 39
På vår presentationsbild ligger den färglagda geologiska kartan bakom Beskrivningen


BESKRIVNING TILL PROVISORISKA ÖVERSIKTLIGA BERGGRUNDSKARTAN
JÖNKÖPING
LARS PERSSON
och
HUGO WIKMAN
UPPSALA 1986


RUMLABORG en minneskrift 1434 – 1934
UTGIVEN AV HUSKVARNA HEMBYGDSFÖRENING 1934.

Rumlaborg
En minnesskrift 1434 – 1934
av GEORG SAHLSTRÖM
illustrerad med nu 90-åriga foton.
UTGIVEN AV HUSKVARNA HEMBYGDSFÖRENING 1934.
En intressant historieberättelse späckad med incidenter som gör den gamla fornborgen levande.
Sidorna 54 – 56 är fyllda med tidsenlig (90-åriga) företagsannonser vilka även de gör minnessskriften värdefull.
Bokens vignetter är tecknade av teckningsläraren Gösta Nyrén.


OLOF THULIN
ADELSFOLK
STATARE
OCH KRITTER
Våra gamla adelsgods gömmer inte bara på sin egen historia utan har också ränningar av storsvensk krönika med inslag av sveakungar, krig och fred. Det gamla Brahe-godset Lyckås i Vista härad är härvidlag inget undantag.
När Olof Thulin i denna bok berättar
om sin barndoms herrgård finner han rika anledningar att via arkiv och bibliotek forska vidare i dessa utlöpare från den lokala historien.
Detta har fört honom fram till många
ganska unika upptäckter.
Varje hembygdsvän och historiker
som vill söka sig fram till en verklig
bild av gångna århundradens sociala,
politiska och religiösa förhållanden
får i Olof Thulin en angenäm
ciceron.
HALLS

INNEHÅLL I ADELSFOLK STATARE OCH KRITTER
INLEDNING .
EN PRESENTATION .
GÅRDAR OCH KLOSTERGODS I HALLÖSA
GREF EBBA” – HALLÖSA BLIFVER NU KALLAT LYCKÅS
Greve Magnus och hans familj .
Karl IX gästar Lyckås . . .
EBBA BRAHE-DE LA GARDIE .
Romantiska ungdomsår .
Slottsfru och idog vardag .
Sonen Magnus Gabriel . . .
PER BRAHE d. y. OCH WISINGSBORGS GREVSKAP
Greve Per . .
Lyckås med i grevskapet .
Gårdens bebyggelse, inventarier och räkenskaper
ANDRA BRAHE-ÄTTLINGAR PÅ LYCKÅS
Nils Brahe (d. y.), Abraham Brahe (d. y.), Margareta Bonde, Ulrica Gyllenstierna, Gustaf Horn
CARL GUSTAF LÖWENHIELM
Lyckas åter ”under” Nydala Kloster
uppbrott från Lyckås
ERIK REUTERCRONA
AXEL JOHAN von KÖHLER .

Greve Reinhold Adelswärd – en av rikets ”herrar”
”En stor handel”
DEN HAMILTONSKA EPOKEN – FAR OCH SON.
Jacob Essen Hamilton
Glada ungdomsår
Grusad familjelycka
Överståthållaren
Grevedottern Stephanie
Lyckås nya corps-de-logi
Änkegrevinnan ”patrona”
GREVE JAMES VID STYRET
Den driftige jordbrukaren
Lyckås statare
”GREVENS JÄRNVÄG”
Kungabesöket 1895.
James Hamilton lämnar Lyckås
LYCKAS I NYA HÄNDER
LYCKAS LANTARBETAREFACKFÖRENING.
PINGSTMÖTE I ”GÅSASTUGAN”
EPILOG
BILAGA
Lyckåhs gårdtz räckningh pro anno 1679.
Köpebrev från 1756 och 1760
Ur Inventarium vid Lyckås säterie 1839
KÄLLFÖRTECKNING
ETT TACK ….


HUSKVARA KRÖNIKA
En historik över Huskvarnabygden och dess äldre släkter
TRYCKT 1923

HUSKVARNA KRÖNIKA 1923
Klicka på länken för mer information
Huskvarna Krönika; Titelsida
Klicka på länken för mer information

INNEHÅLL
 i Tage  Grennfelts
Minnesbilder från Grännabygd

BYGD OCH STAD
STADENS TORG
DEL AV IDYLLEN
BYGDENS VÄGAR
KÄRLEKSTIGEN
PESTKYRKOGARD
KOPPORNAS SPÅR
STADENS POLIS
EN TAVELMÅLARE 
EMMA I BUREN
HYDDA I SKOGEN