VISINGSÖ SVENSKA FORNMINNESPLATSER av Wilhelm Nisser 1939

SVENSKA FORNMINNESPLATSER
Vägledningar utgivna genom Kungl. Vitt. Hist. och Antikvitets Akademien N:o 17
VISINGSÖ
Av
Wilhelm Nisser och Erik Lundberg
Med ett tillägg om de förhistoriska minnesmärkena av
K.-A. GUSTAWSSON
Andra omarbetade upplagan
STOCKHOLM 1939

STOCKHOLM 1939
LÄGE OCH HISTORIA
För den, som kommer F måste Sveriges bestånd av minnesmärken på det stora hela taget förefalla fattigt och föga givande. Det myller av bevarade byggnadsminnen och rika konstskatter, som möter främlingen i t. ex. italienska och mellaneuropeiska gamla städer, återfinnes aldrig hos oss. Endast i Visby, i Staden mellan broarna i Stockholm och i Vadstena har man i någon mån ett intryck av samma art som därnere i de rika gamla städernas länder. Förstörelsen har gått hårdare fram hos oss, men vi ha ej heller någonsin” haft sådana skatter som sydligare länder. Landet har alltid varit glest befolkat och städerna relativt obetydliga. Det är också egentligen mera landsbygden, med sina landskyrkor, herrgårdar och bondgårdar, än städerna, som representerar den verkliga utvecklingen på konstens och konsthantverkets område. Städerna och domkyrkorna liksom slotten ha i stort sett varit främlingar, vilka introducerat nyheter och före¬ bilder, men det är framför allt landsbygden som har omsatt det importerade i självständig utveckling och fast grundad tradition. Och landsbygden har ju hos oss med naturnödvändighet ett ganska glest bestånd av monument.
INNEHÅLL
Läge och historia
Kumlaby kyrka .
Brahekyrkan
Medeltidskyrkan 21. Sextonhundratalskyrkan 26. Exteriör 27. Interiör 27. Grundkaraktär 27. Vapenhuset 30. L
gkyrkan. Valvmålningarna 31. Läktare 33. Predikstol Enhornet 43. Altartavlan 44. Klockstapeln 50. Enhornet 43. Altartavlan 44. Klockstapeln 50.
Medeltidsborgen ”Näs
Visingsborgs slottsruin .
Material 57. Västra längan 57. Fasaderna 58. Östra Östra längan 66. Norra längan 68. östra längan 66. Norra längan 68.
Fornlämningar och fornfynd
Förklaringar till kartan å omslagets baksida
Du hittar den på BOKBÖRSEN – VISINGSÖ SVENSKA FORNMINNESPLATSER 1939 – BOKBÖRSEN