Vihelm Moberg_Otrons Artiklar

Otrons artiklar
Läsning i blandade ämnen
Innehåll
Förord 5
Vad vet vi i historien? 7
Folkvandringen som historikerna glömde 27
Hur historien förfalskas 39
Haijbyaffären – århundradets rättsskandal 49
Mordet på landskapet 67
Vår merkantila monarki 81
Ära – vad är det? 91
Nobels ofredspris 107
Om historiska romaner 118
Richard Nixon och Karl XII 136
Om förnuftet som regerar världen 143
Mitt livs första dagbok 149

Författarförlaget
ägs och drivs av ca 200 svenska författare. Målet för verksamheten är att göra litteraturen lättare åtkomlig för läsarna, framför allt genom låga bokpriser. Författarförlagets uppgift är också att värna yttrandefriheten, bla. Genom att motarbeta maktkoncentrationen inom förlagsvärlden och ge författarna direkt inflytande över bokutgivningen.

Baksidestext.
Författaren skriver i förordet till ”Otrons artiklar. Läsning i blandade ämnen”:
’’Med undantag av Mitt livs första dagbok är samtliga artiklar i föreliggande arbete nyskrivna och hittills opublicerade; de har tillkommit under november 1972 – januari 1973. Deras innehåll är av mycket skiftande karaktär, men de flesta av dem torde äga den egenskap gemensamt som uttryckes i bokens titel.
___________________
Undertiteln, Läsning i blandade ämnen, är lånad från tidskriften med detta namn som revolutionsmannen Georg Adlersparre utgav under Gustav IV Adolfs regim åren 1797—1802. Sistnämnda år förbjöd envåldskungen tidskriften. Orsaken var att den på grund av sitt innehåll hade blivit mycket spridd inom oppositionella kretsar; den kallades for Läsning i brännbara ämnen. Frågan om Otrons artiklar är brännbara eller inte har för författaren varit helt ovidkommande; valet av ämnen till dem har endast bestämts av deras angelägenhet för honom själv.”

© Vilhelm Moberg 1973
Första upplagan april 1973
Typografi och omslag: Typografiska Gruppen
ISBN 91 7054 099 3
Tryckt hos Bohusläningens AB, Uddevalla 1973