Komplotterna Vilhelm_Moberg

Vilhelm Moberg
KOMPLOTTERNA
Affärerna Unman och Selling
© VILHELM MOBERG 1956
STOCKHOLM, ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1956
BONNIERS
FÖRORD
Huvuddelen av innehållet i föreliggande skrift utgöres av ett föredrag, som undertecknad höll i Vinterpalatset i Stockholm den 8 maj 1956; det ursprungliga manuskriptet till detta har här utökats med en del aktstycken ur Sellingaffären, hittills opublicerade och alltså okända för allmänheten.
Det var inte min avsikt från början att ge ut föredraget i bokform. Det är Tidningarnas Telegrambyrå som har framtvingat denna åtgärd.
Pressreferaten av mina tidigare föredrag i rättsaffärerna har i de flesta fall varit ytterst summariska och inte givit läsarna någon tydlig föreställning om innehållet. I något fall — som t.ex. i Morgon-Tidningen Socialdemokraten — har de i huvudsak begränsat sig till en beskrivning av föredragshållarens rörelser i talarstolen. I andra fall — såsom t.ex. i Svenska Dagbladet — har det ur vederbörandes egen synpunkt bedömts såsom förmånligast att icke lämna några referat alls. Detta förfaringssätt befrämjar ju alldeles särskilt det fria meningsutbytet i en demokratisk rättsstat
Däremot har alltid T.T. tidigare gjort utmärkta och objektiva sammanfattningar av mina föredrag och distribuerat dem till pressen. Men här föreliggande anförande om Unman- och Sellingaffärerna vägrade den svenska pressens egen nyhetsbyrå att framlägga för svenska folkets ögon: Icke ett ord ur detsamma distribuerades.
Jag har från T.T. redan erhållit fyra olika förklaringar härtill: ……… Jag har alltså blivit tvungen att utge mitt föredrag i tryck, och jag överlämnar åt läsarna att utgrunda orsaken, varför den svenska pressens nyhetsbyrå icke ville besvära vårt folk med något referat av detsamma.
Stockholm den 12 maj 1956.
V.M.