VERNER VON HEIDENSTAM Vad vilja vi

Svenska
Tal och Tankar

kallar undertecknad en serie småskrifter, som är avsedd att i billiga häften lätt tillgängliggöra dels för vårt lands historia betydelsefulla tal och skrifter, dels framstående svenska mäns tankar om Sverige och svenskarna. Kanske kunna dessa ord och maningar från det förgångna även för en större allmänhet fördjupa och vidga det politiska intresse, som för närvarande är så vida spritt.
Serien inledes med följande fyra häften:
1. Svenska kungatal. 50 öre.
2. Till 1809 års regeringsform. Hans Järtas
memorial. 30 öre.
3. Svenska fattigdomens betydelse av C. J. L.
Almqvist. 50 öre.
4. Om svenskarnas lynne av Verner von
Heidenstam. 30 öre.
Stockholm i mars 1914.
ALBERT BONNIER.