VERNER von HEIDENSTAM Minne af CARL DAVID af WIRSEN

VERNER von HEIDENSTAM Inträdestal i SVENSKA AKADEMIEN den 20 december 1912 26 Sidor; Utgivare: Heidenstamsällskapet Upplaga: 400 ex.
Från början på talet:
Mina herrar!
Ei n motståndare, som jag själf bekämpat, en skald af en äldre skola, som i mig såg en fritänkare och en son af en annan tidsriktningi En rannsakare, som uppkallade så godt som hela min vittra samtid till själfförsvar och som förkastade de flesta nyare verk, hos hvilka vi andra drucko glädje och föryngring! Händelsema länka sig egendomligt, då det nu
tillfaller mig att teckna hans minne, att tala om drömmaren, som blef stridsman, vår bortgångne diktare Carl David af Wirsén.