Skogshistorien på VISINGSÖ

Skogshistorien på VISINGSÖ
INNEHÅLL
Förord
Inledning
Öns storhetsperioder
Förhistoria
Ortnamnen
Medeltiden
Skogsrättigheter på Hökensås och grännasidan
Markägande och levnads förhållanden
Grevskapet Visingsborg (1562-1680)
Djurhage och djurgård
Plantering av fruktträd m m
Skog och skogsutnyttjande
Fiskedammar
Visingsö kungsgård (1681-1830).
Befolkning
Vedanskaffning och skogstillstånd
Fruktträdgårdar och skogs planteringar
Allmänningen skiftas
Ekplanteringstiden (1831-1860)
Skapelseberättelsen
Det första verksamhetsåret 41
Summering av första året
Några notiser från år 1832 46
Ekplanteringen under 1832
Kronoparkens vård
Kungsgårdens skötsel 52
Hofjägmästare af Ströms vision och öbornas attityder 54
Vardagslivet i ekplanteringen 58
Mullbärsplanteringarna
Förvaltarnas situation
Samtidens bedömning av ekplanteringarna
Efter ekplanteringstiden (1861-1995)
Ekplanteringen blir ungskog 65
Några notiser 1860-1900
Fasaneriet
Produktionsstudier i ek
Insektsangrepp
Ekskogens ekonomi
Några attityder till ekskogen 76
Avslutande funderingar
Noter
Källor och litteratur
Illustrationer
Utflyktskarta

Författaren, Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsvårdsstyrelsen Jönköping
Kronoberg, 1997.
Författare: Lars Kardell, Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Redaktör: Dag Kihlblom, Skogsvårdsstyrelsen Jönköping – Kronoberg, Jönköping.
Layout: Agneta Gens Stroh, Seminarium Utbildning & Förlag AB, Jönköping.
Ilustrationer: Förteckning, sid 91.
Tryckeri: Bratts tryckeri, Jönköping, 1997. Upplaga: 3 000 ex.
ISRN SLU-SLV-R-70-SE
ISSN 1101-0525
Ämnesord: Skogshistoria, ekskog, ekskogsskötsel, kulturmiljö.
Boken ingår även som nr 70 i rapportserie vid Institutionen för skoglig landskapsvård.
Institutionen bedriver forskning och undervisning inom det skogliga naturvårds fältet, där skogshistoriska studier ingår som en väsentlig del i verksamheten. En förteckning över övriga publikationer serien kan erhållas från institutionen.
Boken kan beställas hos: Skogvårdsstyrelsen, Box 648, 551 18 JÖNKÖPING,
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård, Box 7078,
750 07 UPPSALA.
Du hittar den på BOKBÖRSEN – Skogshistorien på VISINGSÖ – BOKBÖRSEN